بخش اصلی عملیات هر مرکز فعال در زمینه اطلاع‌رسانی را عملیات مربوط به سازماندهی اطلاعات تشکیل می‌دهد. فرایند این عملیات ، پس از گردآوری مدارک ، آغاز و تاتولید پایگاههای اطلاعات ادامه می‌یابد. این پژوهش به طراحی فرایند سازماندهی و تولید پایگاههای اطلاعات برای 7 نوع مدرک اختصاص دارد. این فرایند به گونه‌ای طراحی شده است که از دوباره کاری و اتلاف منابع پیشگیری کند و امکان کنترل، هماهنگی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و شبیه‌سازی کامپیوتری را فراهم سازد. مورد پژوهی این فرایند، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بوده و به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند در مراکز مشابه نیز استقرار یابد. برای طراحی، پس از دسته‌بندی انواع مدارک ، ابتدا مدل مهندسی و سپس مدل فیزیکی فرایند مربوط به هر دسته از مدارک تدوین و ارائه شده است .
کد نوشتار : 30213