یک مدل کامپیوتری برای محاسبه هزینه‌های کاربرد تراکتور و ماشینهای کشاورزی تدوین شده است که می‌تواند این هزینه‌ها را برای هر یک از انواع ماشینهای کشاورزی محاسبه نماید. نوع تراکتورهای متناسب با ماشین مورد نظر را نیز مشخص می‌نماید.
کد نوشتار : 27799