تدوین مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران تحت عنوان (الزامات عمومی ساختمان) در چهار سطح به شرح زیر تهیه، تدوین و تنظیم می‌شود: -1 مقررات ملی ساختمانی مبحث الزامات عمومی ساختمان -2آیین‌نامه‌های مورد نیاز مبحث الزامات عمومی ساختمان -3 استانداردهای مورد نیاز و لازم مبحث الزامات عمومی ساختمان -4راهنما و جزوات آموزشی مبحث الزامات عمومی ساختمان
کد نوشتار : 28345