با هدف اطلاع یافتن از میزان آگاهیهای دختران سال آخر دبیرستانهای کرمان که در واقع بخش عمده‌ای از مادران تحصیل کرده آینده را تشکیل می‌دهند، از اصول تغذیه شیرخوار به انجام این طرح تحقیقاتی اقدام نمودیم علاوه بر این در جستجو رابطه بین رشته تحصیلی و معدل نمرات و تحصیلات والدین این دختران با آگاهیهای آنان در مورد تغذیه شیرخوار و نیز یافتن نقش منابع اطلاعاتی در جهت آگاهی رساندن به آنها در این زمینه بودیم. برای انجام این تحقیق پرسشنامه‌ای به 390 دختر سال آخر دبیرستانی کرمان که به عنوان حجم نمونه، به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند داده شد و پاسخهای آنان با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PE2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . تحقیق ما نشان داد که این دانش‌آموزان از اصول تغذیه شیرخوار در حدکافی نمی‌باشد و درصد قابل توجهی از آنان از برخی اصول ضروری تغذیه شیرخوار بی‌اطلاعند. ارتباط معنی‌داری بین معدل دانش‌آموزان و سطح آگاهیهای انان در مورد تغذیه شیرخوار وجود نداشت . دانش‌آموزان رشته علوم تجربی اطلاعات بیشتری از دیگر دانش‌آموزان داشتند(P=0/00) در مورد منبع کسب اطلاعات دانش‌آموزان به این نتیجه رسیدیم که بیش از 50 درصد آنها خانواده را منبع کسب اطلاعات درباره تغذیه شیرخوار می‌دانند و در مرحله بعد صدا و سیما منبع کسب اطلاعات بود(30 درصد) دروس مدرسه و معلمین تنها برای 12/3 درصد دانش‌آموزان منبع کسب اطلاعات بودند و مطبوعات کمترین نقش را در این زمینه داشتند(5/4 درصد). نکته جالب اینکه نه صدا و سیما و رسانه‌ها و نه خانواده و مدرسه نتوانسته بودند نقش قابل توجهی در ارتقاء سطح آگاهی دانش‌آموزان داشته باشند. نزدیک 82 درصد دختران سال آخر دبیرستان با شرکت در کلاسهای آموزشی دربارهء تغذیه شیرخوار موافق بودند. این مطالعه نشان داد که اولا بخش عمده‌ای از دختران سال آخر دبیرستانی کرمان از برخی اصول تغذیه شیرخوار بی‌اطلاعند ثانیا مواد درسی نمی‌توانند راهنمای آنان در این مورد باشد، ثالثا رسانه‌های جمعی نتوانسته‌اند ارتقاء قابل توجهی در سطح آگاهیهای مخاطبینشان در مورد تغذیه شیرخوار ایجاد کنند و بالاخره بازنگری در برنامه‌های آموزشی. در جهت آموختن اصول تغذیه شیرخوار و اهمیت شیر مادر، آموزش خانواده‌ها، همکاری مراکز علمی با رسانه‌های جمعی و تشکیل کلاسهای آموزشی درباره تغذیه شیرخوار ضروری می‌باشد.
نمایه ها:
کرمان | 
تغذیه | 
کودک | 
آگاهی | 
دختر | 
کد نوشتار : 27065