به منظور تهیه نورم آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دوره راهنمایی با استفاده از روش توصیفی و با انجام آزمون ایفرد وضعیت جسمانی دانش‌آموزان مطالعه و با محاسبه میانگین پارامترهای ششگانه تست ایفرد به سنجش قوای جسمانی اقدام گردید جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان مرکزی می‌باشد و نمونه مورد مطالعه 9430 نفر بوده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی بدست آمده روش تحلیل آماری داده‌ها آزمون مجذور کا و تی‌استودنت بوده یافته‌های بدست آمده بلافاصله پس از ارائه به مناطق استان جهت اجرا ابلاغ گردید لازم به یادآوری است قبلا نورم آمادگی جسمانی بصورت کشوری محاسبه و ابلاغ گردیده بود که با وضعیت جسمانی دانش آموزان متناسب نبود.
کد نوشتار : 27359