هدف عمده پژوهش بررسی نگرش والدین و معلمان در باب اثربخشی عملکرد انجمن اولیاء و مربیان مدارس دولتی مناطق شهری شیراز است نگرش در این باب بوسیله مقیاس نگرش که توسط محقق تهیه شده است ارزیابی شد پاسخگویان 34 گویه در مورد عملکرد انجمن اولیاء و مربیان را بر روی یک طیف 5 نقطه‌ای لیکرت ارزیابی کردند. روائی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه با مجموع گویه‌ها تعیین شد. پایائی (بازآزمائی) مقایس 82 درصد و پایائی از طریق بکارگرفتن ضریب آلفا 97 درصد بدست آمد. در بخش نهائی تحقیق نگرش والدین و معلمان در باب عملکرد انجمن در مدارس با استفاده از مجذور کای مورد بررسی قرار گرفت همچنین از طریق آزمون تی نگرش پدران و مادران از یک طرف و والدین و معلمان از طرف دیگر مورد مقایسه قرار گرفت . نگرش در باب عملکرد انجمن در مدارس دخترانه و پسرانه نیز مقایسه شد. از طریق تحلیل واریانس نیز نگرش در باب عملکرد انجمن در سه مقطع تحصیلی و چهار ناحیه شیراز مورد تحلیل قرار گرفت داده، نشان دادند که از نظر والدین و معلمان انجمن اولیاء و مربیان هنوز نتوانسته است نقش واقعی خود را در مدارس ایفا کند.
کد نوشتار : 27025