پس از بررسی و ارائه آخرین گزارشات و تحقیقات انجام شده، در رابطه با موضوع اصلی این پایان‌نامه که در واقع ارتباط بین دستجات مواد خوراکی و بیماریهای خود ایمن می‌باشد لازم است ، از مجموع کارهای انجام شده و مطالب بیان شده، خلاصه‌ای نیز ارائه گردد. با نگاهی مجدد، به مطالب گفته شده، در قسمت ابتدائی این پایان‌نامه سیستم ایمنی و ساختار کلی و مکانیزم عمل کننده این سیستم، بطور اختصار، مورد بررسی قرار گرفت . بدنبال آن بحث در مورد بیماریهای سیستم ایمنی یا بمعنای روشنتر و اخص کلمه بیماریهای خودایمنی، توضیحات لازم، ارائه شد و بیان گردید که مکانیزم عملکرد این بیماری‌ها به طور کل از چه روندی پیروی می‌کند و بدنبال آن تعدادی از بیماری‌های مهم خودایمن مثل آرتریت روماتوئید - لوپوس اریتماتوز - آمنی آپلاستیک و غیره مورد بررسی قرار گرفت و تغییر و تحولات سیستم ایمنی در جریان این بیماریها در چهارچوب کلی روشن گردید. تا این قسمت از پایان‌نامه مربوط به بخش اول موضوع اصلی می‌شد. در قسمت دوم مطالب ارائه شده در این پایان‌نامه مواد خوراکی در قالب دستجات مشخص (دستجات مهم) که در ارتباط با مکانیزم عمل‌کننده بیماریهای خود ایمن می‌تواند موثر باشد. بدین شرح توضیح داده شد. با توجه به کارهای عملی انجام شده و با بررسی آخرین رفرانس‌های معتبر مواد خوراکی مورد نظر را در قالب دستجات جداگانه قرار دادیم. در دسته نخست ، کربوهیدرات‌ها با ساختمان‌های کلی خود در گروههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند و کربوهیدرات‌های سبک و سنگین و نیز کربوهیدرات‌های منومر و پلی‌مر و اهمیت عملکردی آنان را مورد بررسی قرار دادیم. در بخش بعدی به بررسی جامع در رابطه با لیپیدها و یا چربی‌های سبک و سنگین پرداختیم و مورد استفاده این مواد در بدن بطور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت و بیان گردید که چربی‌ها تا چه حد می‌توانند در انتقال داخل بدن و بالاخره به نوعی بر روی سیستم a.i.d موثر باشند. نهایتا در قسمت بعدی به بررسی املاح یا به بیان دیگر موادی که حساسترین نقشها کلیدی را چه در ارتباط با سیستم ایمنی بلکه در رابطه با تمامی فعل و انفعالات داخل بدن به عهده دارند، پرداختیم. هدف پایان‌نامه ارتباط عملی بین بیماریهای اتوایمیون و مکانیزم عملکرد آنها با دستجات مواد خوراکی است که بطور مشروح بیان شد. باتوجه به اینکه بررسی عملی این ارتباطات ، نیاز به کنترل رژیمهای غذایی خاص در افراد بیمار در طی چندین دوره مشخص و معین دارد، و نیز، نیاز به انجام آزمایشات کلینیکی و بالینی و ایمونولوژیکی بسیار زیاد، پرهزینه وقت‌گیر احساس می‌شد، تصمیم براین گرفته شد که آخرین دستاوردهای عملی انجام شده در این رابطه تهیه و جمع‌آوری گردیده. در این رفرانس‌ها بیان شد که به عنوان مثال چربی‌ها چگونه می‌توانند در نوع از بیماریهای اتوایمیون موثر بوده و در تعدیل با تشدید این دسته از بیماریها موثر واقع شود. با بیان مطالب چند صفحه گذشته، خلاصه‌ای از آنچه که دراین پایان‌نامه مشروح مورد بررسی قرار گرفته بود، ارائه گردید. امید آن است که این خلاصه بتواند بازگو کننده کلی کارهای انجام شده، در این پایان‌نامه باشد.
کد نوشتار : 19847