مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 40/000 هکتار از اراضی شرق دامغان در چهاچوب اجرای قسمتی از طرح پوششی کشور و به منضور بررسی خصوصیات ظاهری ، ژنتیکی ، شیمیائی و فیزیکی خاکها جهت مشخص نمودن انواع خاکها و پراکنش آن و تهیه گزارش جامع انجام می‌گیرد. در سال 1371 عکسهای هوائی منطقه تفسیر و با نقشه‌های عوارض طبیعی تطبیق و مقدمات تکمیل مطالعات صحرائی در سال 1372 فراهم گردیده است که پس از تکمیل مطالعات صحرائی و اخذ نمونه خاکهای شاهد نسبت به انجام تجزیه های کامل و تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گردد.
کد نوشتار : 25989