مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 62/500 هکتار از اراضی شرق میامی شاهرود به منظور تکمیل مطالعات پوششی کشور ، تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیت اراضی انجام گردید. این مطالعات بر اساس مطالعات دو نقطه مطالعاتی در هر هزار هکتار و با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و عکسهای هوائی 1:50000 بعمل آمده که پس از اخذ نتایج تجزیه‌های کامل نمونه‌های خاکهای شاهد نسبت به تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام خواهد گردید.
نمایه ها:
نقشه | 
میامی | 
کد نوشتار : 25987