آفت آگروتیس (کرم طوقه‌بر) جزء آفات پلی‌فاژ بوده که به محصولات مختلفی از قبیل چغندرقند ، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، گندم ، پنبه ، خیار ، یونجه و مو و تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی خسارت می‌زند و تقریبا" در تمام نقاط ایران وجود داشته و جزء آفات مهم و خطرناک می‌باشد. در این بررسی گونه‌های مختلفی آگروتیس ، میزبانهای آنان و دشمنان طبیعی آنها در منطقه بررسی و شناسائی خواهند شد ، و بیولوژی گونه غالب بر روی حداقل دو محصول چغندرقند و سیب‌زمینی که در شاهرود در سطح وسیع کشت می‌شوند بررسی و روشهای مختلف مبارزه بر روی آن آزمایش و بهترین روش مبارزه با استفاده از نتایج بررسیها نتیجه و توصیه خواهد شد.
کد نوشتار : 26156