در دامنه شمالی البرز زمین‌لغزه‌های متعددی به علت گستردگی فرماسیونهای حساس به فرسایش توده‌ای و اقلیمی و توپوگرافی خاص وجود دارند که جاده‌ها، مناطق مسکونی، سدهای بزرگ و کوچک ، مراکز اقتصادی را تهدید می‌کنند. لذا نیاز مبرم به تحقیقات جامع در زمینه گسترش ، علت ایجاد و نحوه تثبیت آن احساس می‌شود. در نتیجه این طرح پژوهشی را در مرحله اول با مطالعات زمین‌شناسی و تکتونیک ، ژئومورفولوژی و خاک شروع کرده و آنگاه به کمک پروسس داده‌های رقومی ماهواره لندست 5 ، توسط نرم‌افزار پیشرفته IDRISI محل زمین‌لغزه‌ها(لند اسلایدها) را تعیین و آنگاه به علتهای ایجاد و راههای مناسب تثبیت و مبارزه را تعیین و نسخه می‌کنیم.
کد نوشتار : 26604