آمار چندین سال گذشته استانهای مورد نظر را از ادارات هواشناسی تهیه کردهو با تحلیلی آماری ، روزهای خشک ، نیمه‌ابری و تمام ابری برای سال بعد پیش‌بینی خواهد شد. نتایج به صورت یک بانک اطلاعاتی کامپیوتری ثبت میگردد و نیز به ادارات کشاورزی اطلاع داده میشود تا در اختیار روستائیان قرار گیرد. با استفاده از آمار فوق‌الذکر اندازه مناسب تراکتور وماشینهای کشاورزی تعیین می‌شود. ماشینهای بزرگ برای مناطق با روزهای کاری کم و کوچک برای نواحی با روزهای کاری زیاد.
کد نوشتار : 24853