اندازه‌های درسخوانی در این دانش‌آموزان براساس نگرشهای درونی خودشان با تعریف عینی ما از تیپ دانش‌آموزان قوی و ضعیف همبستگی معنی دار دانسته و بعلاوه بین ویژگیهای روانی آنان یک نوع هم‌جهتی و همسوئی باقوی وضعیف بودنشان برقرار بوده و بعلاوخ بررسیها نشان داد که شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی ، مستقیما بر در خواندن آنا تاثیر نگذاشته ، چرا که دانش‌آموزانی که دیدگاه نگرشی مثبت نسبت به درس خواندن دارند بر شرایط حاکم بر درس خواندن آنان تاثیر نگذاشته ، چرا که دانش‌آموزانی که دیدگاه نگرشی مثبت نسبت به درس خواندن دارند بر شرایط حاکم بر درس خواندن غلبه‌یافته بودند و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی تنها بر دانش‌آموزان ضعیف موثر واقع شده بود و آن هم احتمال میرود که ناشی از تاثیر شرایط مزبور نبوده و بلکه نتیجه نگرش منفی آنان باشد که تفکیک اینکه کدام یک از عوامل مزبور است به بررسیهای جدید نیاز دارند بعلاوه بین اعمال فشار در درس‌خواندن توسط اطرافیان و ...
کد نوشتار : 25523