طزح مساله با رشد جمیت نیاز به مسکن روزبه روز بیشتر احساس می‌گردد. شهرستانهای استان خراسان از نظر نیاز به مسکن نوع مصالح ، تراکمهای مسکونی ، اتاق به نفر ، مترمربع به نفر و از نظر نسبتها (نسبت زیر بنا به مساحت و غیره ) یکسان نیستند مساله این است که در حال حاضر سیاست مسکن‌سازی برای همه شهرستانهای این استان یکسان است . یکسانی سیاست ساخت مسکن موجب می‌گردد که مناطق محروم استان خراسان نتوانند بسادگی کمبودهای کمی و مشکلات کیفی خود را در امر مسکن جبران کنند. هدف : هدف از تحقیق ارائه یک الگوری منطقه‌بندی برای تعیین اولویت‌ها در سیاست مسکن‌سازی در استان خراسان است . (در صورتیکه نتایج مربوط به منطقه‌بندی الگوی مسکن در خراسان نتایج مثبت و قابل‌اجرایی داشت می‌توان این امر را با مطالبات بندی به کل کشور تعمیم داد.)(بامراجعاتی که به مقامات مسئول کشوری و استانی مربوط به مسکن انجام شده است نیاز به این مطالعات مورد تایید واقع شده است .)
نمایه ها:
مسکن | 
کد نوشتار : 25647