این بررسی به پژوهش در زمینه عوامل درونی و عوامل بیرونی موثر بر آموزش و پرورش استان زنجان پرداخته و در مورد آنها در طول تاریخ شکل گیری آموزش و پرورش استان بررسی کرده و سعی دارد کیفیت پویائی و نحوه تحول تشکیلاتی پرسنلی ، امکانات آموزشی و دانش‌آموزشی این استان را در طول دهه‌های گذشته بررسی نماید. به این ترتیب تغییرات تدریجی و یا مداوم و متوالی و یا ناگهانی و غیر مداوم آن و الگوهای رشد و توسعه آن را درمقایسه با سایر استانها بدست آورد و ویژگیهای هر مرحله از رشد و توسعه آموزش و پرورش این استان را تجزیه و تحلیل کرده و میزان تاثیر و درجه تاثیر هر یک از عوامل را که ناشی از فرهنگ مردم منطقه الگوهای مدیریتی و امکانات اختصاص یافته آن و رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش و امکانات توسعه ، تامین پرسنل و تشکیلات را در دورانهای شکل گیری و بعد از شکل گیری در سالهای اخیر و چگونگی تغییرات اندازه و میزان رشد امکانات و سطوح آن را تجزیه و تحلیل نماید.
کد نوشتار : 09277