مطالعات خاکشناسی اجمالی 90000 هکتار از اراضی نوخندان و دره‌گز بمنظور تکمیل مطالعات پوششی کشور و تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیت و قابلیت آبیاری بر اساس حفر و مطالعه دو پروفیل در هر هزار هکتار انجام گردید. خاکها در سه واحد فیزیوگرافی و 8 سری و دو رده انتی‌سولها واریدی سولها طبقه‌بندی شده و رژیم رطوبتی خاک Aridic و رژیم حرارتی Thermic می‌باشد. خاکهای واحد فیزیوگرافی دشت آبرفتی رودخانهای و دشت آبرفتی دامنه‌ای عموما مناسب و محدودیت آن وجود پستی و بلندی است ولی خاکهای واحد فیزیوگرافی دشتهای مرتفع با پستی و بلندی و فرسایش آبی و گاهی توام با سنگریزه و گچ در لایه‌های زیرین است .
کد نوشتار : 23995