این پروژه شامل طراحی و ساخت یک سیستم روبات بافنده قالی است که به روش سنتی به بافت قالی می‌پردازد. این سیستم از سه قسمت تشکیل می‌گردد. 1 - سیستم کامپیوتر دیجیتال : که دارای دو وظیفه است : الف انتخاب نقشه قالی از نظر طرح ، رنگ وریز ، بر اساس اطلاعات داده شده به کامپیوتر ب - ارسال فرامین به روبات و دریافت اطلاعات از آن. 2 - رابطه بین کامپیوتر و روبات : interface بین کامپیوتر و روبات که فرامین صادره توسط کامپیوتر را به سیگنال‌های لازم برای فعال نمودن Actuatorهای روبات تبدیل می‌کند همچنین اطلاعات دریافتی از روبات را به کامپیوتر ارسال می‌نماید. 3 - سیستم اصلی روبات : روبات بافنده قالی نقش بافندگان سنتی را ایفاء می‌کند مجموعه سیستم روبات دارای یک حرکت یکنواخت رفت و برگشتی افقی و یک حرکت کنترل شده پله‌ای عمودی است . بازوی روبات نقش دست بافنده را ایفاء می‌کند و End effector معادل انگشتان قالی‌باف است . یک سیستم Immage proccessing در روبات معادل چشم قالی باف عمل می‌کند.
کد نوشتار : 24438