در این طرح اثر دو حشره‌کش جدید با نامهای تجارتی کونفیدور 350ss و پی‌متروزین 25Wp و اثر فرمولاسیون جدید پریمیکارپ با نام پریموردی جی 50 درصد با اثر گرانول و پودر و تابل علیه شته توتون Myzus nicotiana مورد ارزیابی قرار گرفتند.در جمع‌بندی دوساله آزمایش بهترین نتیجه را کونفیدور که در هر دو سطح 95 درصد و 99 درصد در گروه A قرار گرفته است داده است .
کد نوشتار : 27835