برطبق بررسیهای بعمل آمده ثابت شده است که سوسک در باغاتی که نخلها متراکم کاشته شده و زیرنخلها به محصولات دیگر از قبیل سبزیجات و غیره که نیاز به آبیاری بیشتر دارند گسترش داشته و به آلودگیهای جدید در چنین مناطقی برخورد شده است وجود رطوبت و نخلهای مضافتی جوان مهمترین عامل جذب سوسکها محسوب می‌گردد مگر در مواقعیکه آلودگی از طریق تنه‌جوش و یا احتمالا" پاجوش از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل گردد.نتایج ردیابیهای حفظ نباتات نشان می‌دهد میزان آلودگی سیر صعودی ندارد ، دشمنان طبیعی از جمله عواملی هستند که مانع از افزایش نسبی آفت در منطقه هستند.در زمینه جمع‌آوری و شناسایی دشمنان طبیعی (پارازیتها ، پرداتورها ، پاتوژنهای مفید) بررسیهایی دردست اجرا می‌باشد که پس از اخذ نتایج کامل برای مبارزه با آفت از روشهای غیرشیمیایی استفاده بعمل آید.
کد نوشتار : 00649