در این طرح ، ابتدا طرحهای پژوهشی پایان یافته دانشگاه شهید بهشتی از نظر نوع طرح ، هزینه و مدت زمان اجرای طرح (پیش‌بینی شده) و تعداد پرسنل و همکار دسته‌بندی و مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس چگونگی توزیع بودجه پژوهشی دانشگاه بین دانشکده‌ها و رشته‌های مختلف دانشگاه و هم چنین بین اساتید دانشگاه و بر حسب رتبه دانشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. هم چنین چون تاخیر در تحویل گزارش نهایی یا تکمیل طرح و میزان تاخیر ، اطلاع و استفاده موسسات پیش‌بینی شده در طرحها از نتایج آنها ، و مدت زمان سپری شده از تاریخ درخواست اعتبار برای طرحهای پژوهشی تا زمان تصویل طرحها در شورای پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
کد نوشتار : 46527