به منظور آزمودن این فرض که تشویق منجر به افزایش کارآیی معلمان می‌شود. تعداد 60 نفر از معلمان کلاسهای سوم ابتدایی مدارس ناحیه 3 آموزش و پرورش شیراز به طور تصادفی انتخاب شده و از دانش‌آموزان این افراد یک آزمون 250 تستی از محتوای کتب درسی سوم ابتدایی گرفته شد سپس 60 معلم به طور تصادفی در دو گروه 30 نفری گواه و آزمایش قرار داده شدند. همراه اعلام میانگین نمرات کلاس به هر معلم فقط به گروه آزمایشی وعده پاداش و تشویق در صورت افزایش میانگین نمرات داده شد. پس از شش ماه با تکرار آزمون قبلی حاصل تی تست نشان داد که تفزایش نمرات دانش‌آم‌وزان معلمان گروه آزمایش به طور معناداری
نمایه ها:
تشویق | 
پاداش | 
کد نوشتار : 20430