بمنظور اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل گیاه چمن از لایسیمتری به ابعاد 1.2 × 1 × 1 متر استفاده خواهد شد. نحوه پر کردن لایسیمتر به همان ترتیبی است که لایه‌های خاک در گودال پروفیل بوده‌اند. در طول آزمایش محیط رشد گیاه در شرایط اپتیم نگهداشته خواهد شد تا تبخیر و تعرق پتانسیل چمن در سرایط آب و هوائی محل اجرای آزمایش تعیین گردد. لایسیمتر چمن به منظور تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع اختصاص داده خواهد شد تا در محاسبات مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. لایسیمتر موقعی آبیاری می‌شود که رطوبت لایسیمتر به رطوبت حد ظزفیت مزرعه رسیده باشد. ارتفاع آب آبیاری باید اندازه‌ای باشد که حدود 10 درصد آب آبیاری به صورت زهکشی از ته لایسیمتر خارج گردد. برای محاسبه میزان تبخیر و تعرق گیاه چمن هر ده روز یکبار میزان آب آبیاری و آب زهکشی اندازه‌گیری می‌شود
کد نوشتار : 20039