سولفور موستارو می‌تواند به عنوان یک ماده محرک خارجی با اثر بهره‌وری اعصاب حسی موجود در نقاط مختلف چشم باعث آزادشدن Substance-p گردد.
کد نوشتار : 20632