علیرغم موفقیتهای شایان توجه در امر شناسایی و کنترل بیماریهای عفونی هنوز هم بیماریهای انگلی در زمره بیماریهای مهم کشور ماست و در حال حاضر در ردیف ششم قرار دارد. از جمله آخرین بررسیهای کشوری بیانگر این است که استان یزد و خصوصا" مرکز استان از نظر انگلهای روده‌ای از جمله کانونهای آلودگی است . در این تحقیق فاکتورهای رشد جسمی و عوامل مهمی که به نظر می‌رسد در ابقاء و انتشار آلودگی دخالت داشته باشند مورد توجه و مطالعه قرار خواهند گرفت .
کد نوشتار : 20570