1 - گردآوری داده‌های پایه در باره چگونگی وضع تغذیه و ارائه خدمات اولیه بهداشتی به مادران و کودکان استان کرمان 2 - پایش تغذیه‌ای مادران و کودکان شیرخوار در کل استان کرمان 3 - ارزیابی دقیق وضع تغذیه مادران و کودکان زیر پنج سال 4 - مقایسه وضع تغذیه گروههای مورد بررسی با یکدیگر ، با یافته‌های به دست آمده از گروههای مشابه در سالهای گذشته در این استان 5 - کوشش در ریشه‌یابی علل سوء تغذیه و تدوین برنامه‌های در دست تغذیه در استان کرمان 6 - یافتن بهترین روش رساندن ید به ساکنان شهرهای استان کرمان.
نمایه ها:
مادر | 
کودک | 
تغذیه | 
کد نوشتار : 30998