نتایج تحقیقات انجام شده بر روی گوسفندان اکثر نژادها نشان می‌دهد وقتی عمل تلاقی بین نژادها انجام می‌شود میزان قدرت حیات بره ، وزن شیرگیری تولید پشم و همچنین وزن میش حاصله در زمان افزایش می‌یابد. بررسیهای انجام شده در مورد گوسفندان ایرانی نشان می‌دهد که تلاقی حاصل از آنها با نژادهای خارجی و همچنین با بعضی از نژادهای ایرانی در بعضی موارد باعث افزایش وزن و افزایش تولید شده است .
کد نوشتار : 20355