1 - نمودارهای ترسیمی از دو دانشگاه در عین تشابه با یکدیگر با نمودار ترسیمی هالپین و کرافت از جو بسته شباهت تام داشتند. 2 - از مقایسه صفات حاصله ابعاد هشت گانه جوسازمانی دو دانشگاه با جدول انواع شش گانه جوهای سازمانی پیشنهاد هاملین و کرافت ، محل جوهای سازمانی دو دانشگاه تهران و اصفهان بیشتر به جو بسته قرار دارد نزدیکترند تا به جو باز. 3 - نتایج استفاده از فرمول شاقض باز بودن برای دو دانشگاه حاکی از اینستکه جو دانشگاه تهران نسبت به دانشگاه اصفهان بازتر است (به میزان 07ˆ3).
کد نوشتار : 67