بررسی اپیدمیولوژی برای هر بیمار که بصورت همه‌گیری در منطقه‌ای وجود داشته باشد مقدماتی‌ترین و اصلی‌ترین کاری است که باید صورت گیرد. با توجه به تعداد نسبتا زیاد بیماران مراجعه کننده ، درصد افراد مبتلا در شهرستان نامبرده بالا بنظر می‌رسد با توجه به اینکه مدتی از رخداد بیماری در منطقه می‌گذرد. هنوز گزارش موثقی از تمام جنبه‌های وضعیت بیماری منتشر نگردیده. لذا مطالعه جامعی برای تعیین ناقل ، مخزن بیماری - نوع بیماری و سابقه بیماری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد
کد نوشتار : 19460