نظریه اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی مسئله بسیار جالبی میباشد. زیرا این مسئله مربوط به برهم‌کنش دستگاه اندازه‌گیری (دستگاه ماکروسکوپی) با سیستم کوانتومی (دستگاه مایکروسکوپی) میباشد. فیزیک مربوط به این مطلب فرجه حاصل بین دستگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی فیزیک نیست که بطور دقیق قابل تعریف باشد. برای بررسی این فیزیک یک روش ، پیدا کردن و ارائه مدلهای مناسب و قابل حل میباشد که این طرح مربوط به یافتن این مدلها می‌باشد.
کد نوشتار : 18165