سرشاخه‌های گیاه ترخون (Tarrajon) به دلیل داشتن اسانس بعنوان ماده‌ای غذائی و داروئی در سراسر دنیا از جمله ایران مصرف می‌گردد. این گیاه که موطن اصلی آن سیبری است در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا کشت و تکثیر می‌گردد. نمونه‌های موجود در ایران از جمله فرمهائی هستند که بدلیل وجود آب و هوای خاص ایران از طعم و بو و مزه خاص برخوردار است . تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که گیاه دارای ازال 4ˆ0 درصد اسانس می‌باشد. نظر به اهمیت خاص ترخون در صنایع غذائی ، بهداشتی و داروئی برآن شدیم که اجزاء عمده اسانس گیاه ترخون ایران را دقیقا مورد مطالعه قرار بدهیم. طی مطالعات یکساله ، بیش از 20 ترکیب مختلف گیاه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته GC/MS شناسائی گردیدند.
کد نوشتار : 17431