شناخت و ارزیابی وجوه مختلف فعالیتهای کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی کانون و نظرخواهی از اعضاء مراکز و والدین آنها بمنظور برنامه‌ریزی متناسب با امکانات موجود.
کد نوشتار : 17422