یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی رسیدن به استقلال فرهنگی است . بنابراین بازیابی و تعمق در دستاوردهای اندیشمندانه مسلمان بسیار ضروری به نظر می‌رسید تا بتوانیم فرهنگ و دانش‌مان را بر پایه‌های استوار بنا سازیم. متاسفانه تاکنون در علم جغرافیا به هدف فوق توجهی نشده و آثار جغرافیدانان مسلمان تنها از دیدگاه تاریخی و ادبی بیشتر بررسی شده تا از دیدگاه علمی و جغرافیائی.
کد نوشتار : 17405