طبق بررسیهای انجام شده ، گیاه انگلی سس در سالهای اخیر سطح وسیعی از باغهای انار استانهای تهران و مرکزی را آلوده کرده است و باغداران غالبا" هنگامی متوجه این آفت می‌شوند که درختان بشدت آلوده شده و عملا" نجات آنها غیرممکن است . باتوجه به اهمیت اقتصادی میوه انار بعنوان یک میوه صادراتی و قبل از آن جهت تامین نیازهای داخل کشور ، لازم است بررسی دقیق روی بیولوژی گیاه انگل و راههای جلوگیری از خسارت آن صورت پذیرد. در این طرح ضمن ارزیابی دقیق میزان خسارت این انگل در مناطق اجرای طرح ، اقداماتی درجهت کنترل هرچه موثرتر آن بعمل آمده و نتایج حاصل به صورت نشریات ترویجی ارائه خواهد شد.
کد نوشتار : 16435