از ابتدای قرن حاضر تولید فرآورده‌های بیولوژیک توسط میکروارگانیسمها مورد توجه قرار گرفته‌است . قابلیت تولید انبوه و دارابودن ارزش اقتصادی بالای فرآورده‌های بیولوژیک تولید شده توسط میکروارگانیسمها، سبب پیشرفت سریع در تکنولوژی تولید این محصولات گردیده‌است . از فرآورده‌های بیولوژیک تولید شده توسط میکروارگانیسمها، آنزیمها می‌باشند. آنزیمها بطور وسیعی در صنایع غذایی، شیمیایی، داروئی و معرفهای تشخیصی و کلینیکال بکار میروند. یکی از آنزیمهای داروئی - صنعتی، آنزیم دکستراناز [a-1,6 glucan, 6-glucanohydrolase , EC:3.2.1.11] می‌باشد، که آنزیمی خارج سلولی و سیستم تولید آن بدنبال اثر القاء کنندگی است . آنزیم دکستراناز توسط تعدادی از میکروارگانیسمها تولید می‌شود که یکی از آنها قارچ Penicillium funiculosum میباشد. دکستراناز در صنعت تولید شکر (جهت هیدرولیز دکستران بعنوان یک آلوده کننده) و در خمیردندان و دهان شویه (برای از بین بردن پلاکهای دندانی) بکار برده میشود. در این تحقیق از قارچ (ATCC 9644) P.funiculosum برای تولید آنزیم و بررسی سایر پارامترهای موثر روی تولید استفاده شده‌است . همچنین استخراج و خالص‌سازی این آنزیم مورد بررسی قرار گرفته‌است . ابتدا قارچ مورد نظر که بصورت لیوفیلیزه در آمپول است روی محیط کشت جامد برای تکثیر و تولید کشت داده شد. از اسپر تهیه شده برای تلقیح به محیط کشت اولیه و بدست آوردن مقدار مناسبی میسلیوم و از محیط کشت اولیه برای تلقیح به محیط کشت تولید (Fukumoto medium) استفاده شده‌است . [13] در این مرحله تعدادی از پارامترهای موثر در تولید آنزیم با استفاده از محیط کشت Fukumoto مورد بررسی قرار گرفت . بعد از تولید آنزیم، میسلیومهای قارچ بوسیله فیلتراسیون با کاغذ صافی جدا شده و مایع فیلتره شده جهت استخراج و تخلیص آنزیم، مورد استفاده واقع شد. استخراج آنزیم از مایع فیلتره شده توسط روش رسوب‌دهی با نمک سولفات آمونیوم انجام شد. بعد از استخراج آنزیم و دیالیز، برای خالص‌سازی آنزیم از محلول پروتئینی، کروماتوگرافی تعویض یونی روی ستون حاوی DEAE - سلولز مورد استفاده واقع شد. بعد از کروماتوگرافی، برای کنترل خلوص و تعیین وزن مولکولی آنزیم از تکنیک الکتروفورز روی ژل پلی‌اکریل آمید با سدیم دودسیل سولفات (SDS-PAGE) استفاده شده‌است . در این تحقیق مشخص شد، تولید آنزیم در محیط کشت 13/8u/mL Fukumoto می‌باشد که با استفاده از سایر نتایج حاصل از بررسی پارامترهای موثر در تولید می‌توان تولید آنزیم را افزایش داد. همچنین طی پروسه استخراج و تخلیص حدود 20 برابر افزایش در فعالیت ویژه آنزیم بدست آمد. با استفاده از تکنیک ژل الکتروفورز، وزن مولکولی آنزیم حدود 44000 دالتون برآورد گردید. طی بررسی خواص آنزیم خالص شده مشخص گردید آنزیم در PH:6 دارای حداکثر فعالیت و در PH:4-7 (طی مدت 30c درجه دقیقه انکوباسیون و دمای 30c درجه) از خود پایداری نشان داده‌است . همچنین آنزیم در دمای 50c درجه دارای حداکثر فعالیت و در دمای زیر 40c درجه (طی 30 دقیقه انکوباسیون و PH:6) از خود پایداری نشان داده‌است .
کد نوشتار : 19288