حاوی مشخصات کتابشناسی انتشارات (کتابها ، نشریات ادواری ، و غیره ) وزارت فرهنگ و هنر (سابق ) و واحدهای مربوط به آن در استانهای کشور در بیش از 14 سال (26ˆ9ˆ1343 - 17ˆ12ˆ1357 ) موجودیت و فعالیت آن وزارتخانه می باشد.
کد نوشتار : 16677