با توجه بافزایش سهم راه‌آهن در حمل و نقل کشور در برنامه‌های آتی و نیاز به گسترش شبکه خطوط راه‌آهن و مطالعه وضعیت کشور از نظر قطبهای صنعتی و مراکز تولید و مصرف و سیر جابجایی بار و مسافر و نهایتا" برنامه‌ریزی اصولی جهت تصمیم گیری در مورد توسعه بلندمدت راه‌آهن امری است ضروری
کد نوشتار : 15586