تروما به عنوان یک بیماری علت اصلی مرگ و میر در نیمه اول زندگی و در مجموع علت 4/1 مرگ و میرها می باشد . در تحقیق حاضر میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران را از نحوه برخورد اولیه با بیمار مولتیپل تروما را مورد بررسی قرار می دهد . افزایش آگاهی سبب رفع پیش داوریها و پندارهای نادرست افراد در مورد سلامت و بیماری می شود و در صورتی که آگاهی حاصل اطلاعات یا برپایه آگاهی باشد رفتار یا عمل را راهنمایی خواهد کرد . درایم تحقیق که به وسیله پرسشنامه صورت گرفت 431 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که شامل 335 کارمند و 96 دانشجو می باشند . میزان آگاهی کارورزان از نحوه برخورد اولیه با بیمار براساس جنس، وضعیت تاهل، نمره پره انترنی، گذراندن بخش جراحی، نام بیمارستان محل کارورزی، بخش جراحی، قسمت موثر در آموزش کارورزی، افراد موثر در آموزش دوره کارورزی جراحی، تعداد برخورد فعال با بیمار مولتیپل تروما اشتغال به کاردیگر مورد بررسی قرار گرفت و در مورد بررسی قرار گرفت و در مورد دانشجویان ارتباط آگاهی آنها از نحوه برخورد اولیع با بیمار مولتیپل ترومایی با بیمارستان محل کارآموزی بخش جراحی مورد بررسی قرار گرفت و آگاهی این دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت . نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه مورد مطالعه کلیه کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران و 96 نفر از کارآموزان بخش جراحی در اسفندماه 1377 بوده است .
کد نوشتار : 50895