سیر تحول از چادرنشینی به اسکان کامل در مناطق عشایری ایران از الگوی واحدی تبعیت نمی‌کند با مطالعه نتایج تحقیقات صحرایی سه الگو قابل تمییز از هم می‌باشد. 1 - عشایر کوچنده چادرنشین سیر معمولا" طولانی کوچ ،کوچ منظم چادرنشینی بعنوان شیوه عام سکونت ،دامپروری رکن اساسی اقتصاد. 2 - عشایر نیم‌اسکان یافته ،سیر کوتاه کوچ ،ترکیب چادرنشینی با سکونت گامهای فصلی در دهات عشایری - تنوع تولید. 3 - عشایر اسکان یافته کوچ در حاشیه دهات اسکان‌یافته ،جایگزینی کشاورزی بامر تعدادی ،گسترش بخش خدمات ،ادغام تدریجی در جوامع روستایی و شهری. دراین طرح تدریس براین خواهدبود با دریافت آماری کارایی تخصیص ،بازتخصیص منابع ،بازده مقیاس روابط بین وسعت واحد تولید و بهره‌وری تاثیر تغییرات ترکیب تولید روی الگوی توزیع درآمد و در غایت امر مزایا و نقاط ضعف شیوه‌های مثبتی یادشده در فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کد نوشتار : 14593