آبیاری سطحی متداولترین روش برای تامین نیاز آبی گیاهان در سراسر دنیاست . به واسطه عدم نیاز سرمایه گذاری اولیه بالا ، استفاده از کارگران بدون تجربه و ساده بدون سیستم ، این روش در مقایسه با آبیاری بارانی و قطره ای از استقبال گسترده ای برخوردار است . یکی از نقاط ضعف روش آبیاری سطحی که مشکل اصلی برای هر محقق ، طراح و زارعی محسوب می شود. این است که سطح خاک انتقال دهنده و در عین حال نفوذ دهنده آب می باشد. به همین دلیل در حالیکه آب تازه به پایاب رسیده است ˆ آب فرصت برای نفوذ داشته است . در نتیجه اختلاف زمان برای نفوذ و متعاقبا" عدم یکنواختی توزیع رطئبت در خاک در طول ، آبیاری سطحی از راندمان بسیار پایینی برخوردار است . (روش آبیاری ناپیوسته با قطع - و وصل جریان آب به تناوب ، آب با پیشروی سریع از طول خیس شده و در مدت زمان - وصل قبلی قسمت بعد را خیس خواهد نمود بعد از جکع آوری اطلاعات مورد لزوم و بررسی آن بهترین زمان قطع و وصل که بالاترین راندمان را ایجاد نماید انتخاب خواهد شد.
کد نوشتار : 14339