امروزه تکنولوژی ساخت تایر رادیال سیمی جانشین کلیه تایرهای سواری بایاس گردیده است . هدف از ارائه این پروژه و گسترش روش ساخت این تایرها با امکانات موجود داخلی می‌باشد تاازاین رهگذر گامی در خودکفایی برداشته شود.
کد نوشتار : 14075