هدفهای کلی بررسی عبارتنداز: 1 - شناخت خصوصیات فردی ،عمومی مدیران سطوح مختلف واحدهای صنعتی. 2 - شناخت ظرفیت و توانهای علمی و تخصصی مدیران سطوح مختلف واحدهای صنعتی و پایگاه اجتماعی آنها بمنظور ارزشیابی تغییرات کیفی مدیریت صنعتی بعد از انقلاب . 3 - شناخت خصوصیات و ظرفیت و توانهای فردی،عمومی ،علمی و تخصصی مدیران سابق (قبل از انقلاب ) تاآنجا که امکان گردآوری اطلاعات فراهم گردد. 4 - مطالعه تطبیقی درباره وضع مدیران قبل و بعداز انقلاب اسلامی،ازنظر خصوصیات فردی، اجتماعی ،تحصیلی ،تخصصی و وضعیت شغلی و موجود آنها. 5 - مطالعه مسائل و مشکلات مدیریت درقبل از انقلاب و بعداز انقلاب . 6 - بررسی بمنظور ارزشیابی اقدامات و خدمات انجام شده آموزش در زمینه تربیت و آموزش ضمن خدمت مدیران سطوح مختلف . 7 - طرح پیشنهادهای منطقی و قابل اجرا(برنامه‌ریزی آموزشی) درزمینه چگونگی تربیت و آموزش مدیران و نحوه انتخاب و بکارگماری مدیران ،سیستم نظارت و ارزشیابی و... 8 - نتیجه‌گیری کلی از مطالعات و بررسیهای یادشده بمنظور تعیین نقش مدیریت در روند تولید و برنامه‌ریزی طرحها.
کد نوشتار : 13862