دورهای مختلف آبیاری در مورد تنباکوی شیرازی بکار برده می‌شود تا با مناسب‌ترین دور آبیاری بهترین محصول بدست آید.
کد نوشتار : 15113