پوسیدگیهای دندان شایعترین عارضه دربین کودکان سنین مدرسه ، نوجوانان (حدود5، 15 سال)است . بررسیهای مختلف نشان داده اند که مصرف بعضی ازموادغذائی غنی از کربوهیدرات و بخصوص ساکارز موجب تغییر PH محیط دهان شده و آنرا برای فعالیت باکتریهائی که باعث پوسیدگی میشوند ،آماده میسازد. ازطرفی تعدادی ازمواد غذائی کمترازبقیه موجب پوسیدگی شده وحتی دربعضی ازموارد از پوسیدگیهاجلوگیری میکنند. دراین بررسی سعی براین است که بامشخص نمودن پوسیدگیهای دندان ونیزجمعاوری اطلاعاتی درمورد عادات غذائی از دانش‌آموز و پدر و مادر وابستگی بین عادات غذائی و پوسیدگیهای دندان رانشان داد. بالاخره باتوجه به این نتایج سفارشهای درمورد تغییر بعضی از این عادات غذائی ارائه نمود.
کد نوشتار : 5