از پشم گوسفندان استانهای باختران ، کردستان و آذربایجانشرقی و غربی از نژادهای هرکی ، افشاری ماکوئی ، سنجابی و مغانی نمونه برداری شد و طبق روش‌های متداول میزان چربی پشم و سایر مواد خارجی آن تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت نتایج حاصله بعد از انجام آزمایش نشر خواهد شد.
کد نوشتار : 12766