مطالعات ژئوشیمیایی بر روی نفت های میادین سلمان، رسالت و سیری ازحوضه شرقی خلیج فارس با هدف شناسایی سنگ منشأ و طبفه بندی ژنتیکی انجام شده است پارامترهای مختلف ژئوشیمیایی (داده های راک اول، پارامترهای بیومارکری، داده های ایزوتوپهای پایدار کربن و گاز کروماتوگرافی )مورد مطالعه قرار گرفته ونتایج بدست آمده نشان می دهد که سنگ مادر مولد این نفت ها دریایی حاوی مواد آلی تیپ II و در شرایط احیایی نهشته شده اند. بر مبنأ مقادیر استران های منظم (C27,C28 & C29 استران (و دیگر پارامترهای ژئو شیمیایی نفت های میادین مورد مطالعه را می توان به دو گروه مجزا تفکیک نمود. مجموعه میادین سیری در گروه 1 و میادین رسالت و سلمان در گروه 2 واقع می شوند.نفتهای گروه ١ با توجه به نسبت C28/C29 استران در دیاگرام آقای گرانتهام سن ژوراسیک- کرتاسه را نشان می دهد. مقادیر پایین Diasterane/Sterane و Ts/Tm این نفت ها بیانگر سنگ منشأ کربناته مولد نفت این میادین می باشد .گروه ٢ ( نفت میادین رسالت و سلمان) دارای سن قدیمیتری بوده و مقادیر بالای نسبت Diasterane/Steraneا این میادین نشان دهنده شیلی بودن سنگ منشأ نفت می باشد. با استفاده از مقادیر ایزوتوپ فرکشن های نفت، موادآلی تشکیل دهنده این نفت ها از نوع موادآلی دریایی تعیین شده است.
نمایه ها:
نفت | 
گژدمی | 
گدوان | 
گورپی | 
کد نوشتار : 68232