بررسی و شناخت شهردرطی پنج بخش به شرح زیرانجام خواهدگرفت :بخش اول:مطالعات محیطی ،شامل:خصوصیات محیط طبیعی وعوامل استقرار شهر- ویژگیهای اقلیمی - عوامل محیط طبیعی وپیرامون شهربخش دوم :مطالعات تاریخی واجتماعی شامل:تاریخ‌شهر،روند،شکل‌گیری ،ساخت اقتصادی ،ساخت اجتماعی وفرهنگی بخش سوم :مطالعات مربوط به فعالیتهاوکاربریها شامل بررسی وتعیین کاربریهای درون شهری وبرون شهری ،وضع پیشین ،نحوه توزیع فضایی فعالیتها بخش چهارم :جنبه های کالبدی شهر شامل ساخت وسازمان شهر(نحوه توزیع و استقرارعناصراصلی شهر)بابت شهر،سیمای شهر بخش پنجم :گونه شناسی فضاهای مسکونی ، شامل :بررسی وتحلیل نحوه توزیع فعالیتهاو کارکردها
کد نوشتار : 6