نظربه اهمیت فوق‌العاده تولید گوشت قرمزوتامین ،پروتئین حیوانی موردنیاز کشور،این گیاه درجوارگیاه بین زراعی تابستانه سودانگراس نقش مهمی رادرتامین علوفه مورد نیازدام بویژه پرکردن خلاءعلوفه سبز زمستانی درخوزستان ایفاءخواهدنمود.دراین طرح ،روند رشدگیاه علوفه ای پرکوه باتوجه به نیاز تحقیقاتی آینده درمورداین گیاه بررسی گردیده ومنحنی رشد آن درشرایط زمستان خوزستان ترسیم میگردد،ازطرف دیگر باتوجه به قرارگرفتن این گیاه ازتناوب زراعی منطقه ،برداشت علوفه سبزیاسیلونی آن درفاصله 53 تا180 روز بعدازکاشت آن بخوبی امکان پذیرمی باشدبه همین دلیل ,درآزمایش دیگری نیاز کودازته باتوجه به دوره های مختلف رشد این گیاه بررسی خواهدگردید.
کد نوشتار : 1