تعلیم صحیح دامداری ودامپروری ، راهنمایی دامداران درجهت توسعه روشهای مدرن دامداری ویارفع نواقص دامداری باروش سنتی ، تنظیم طرحهای پژوهشی وترویج روشهای بهداشتی درمورد دامداری درسطح محلی تمامادردرجه اول ،مستلزم آشنایی کامل‌اعضای هیات علمی گروههای ذیربط باوضع موجوددامداری ودامپروری می باشد.بنابراین انجام طرحی به منظور جمع‌آوری اطلاعات درمورد دامداران محلی لازم وضروری بنظر می رسد.این طرح بطورخلاصه شامل قسمتهای زیرمی باشد:الف مطالعه روشهای دامداری و دامپروری در نقاط مختلف کشوردرحال حاضر وتوسعه های ممکن دربهبودآنها ب - نتایج پیش‌بینی شده : آشنایی اعضای گروه دامپروری بوضع دامداری درسطح دهات ونقاط دیگر مملکت می باشدکه درنتیجه می توانند دانشجویان رشته دامپروری راآنطورکه لازم است باوضع دامداری کشور آشنانمایند
کد نوشتار : 11892