جالیز یکی ازمهمترین محصولات که امروزه درایران ، هرساله مورد هجوم بیماریهای مختلف موزائیکها قرارمیگیردودرنتیجه خسارتهای شدیدی ازاین طریق متوجه کشاورزان میشود. استفاده ازحشره کشها درکاهش انتشار ویروسهای مولد موزائیک ازطریق کنترل ناقل موثرنبوده وامکان استفاده ازمقاومت ژنتیکی نسبت به ویروس دراین گیاهان نیز مستلزم وجود متخصصین مجرب وزمان طولانی بوده ودرعین حال کاری نیست که ازعهده زارعین برآید. درنقاط مختلف دنیا بااستفاده ازروشهای مختلف کنترل سعی گردیده میزان آلودگی نسبت به موزائیکها راکاهش دهند. بااستفاده ازروغنها بصورت محلول باشی روی گیاهان توانسته اند بطورقابل توجهی ازانتشار ویروسهای مولدموزائیک جلوگیری نمایند. اقداماتی که دراین طرح برای مبارزه بابیماریهای موزائیک جالیز انجام خواهدگرفت شامل 1 - آزمایش روی مشتقات روغنی صنعت نفت ایران 2 - امکان ونحوه کاربردآنها و 3 - مقایسه اثرات آنهابا روغنهای معدنی وارداتی میباشد.
کد نوشتار : 10163