تولید موادرنگی توسط میکرواورگانیسمها بمنظور کاربرد آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .درحال‌حاضر مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی مشغول مطالعه مطالب زیر میباشد: الف - جنبه علمی -1 مطالعه ساختمان شیمیائی مواد رنگی تولیدشده توسط میکرواورگانیزم هاو مقایسه آن بامواد رنگی سنتی بیولوژیکی تولید شده توسط نباتات ازقبیل کلروفیل و کاروتینوئیدها ازنظر علمی بسیار جالب است . -2 مطالعه چگونگی تولیدمواد رنگی بعبارت دیگر بیوژنز پیگمان . ب - جنبه صنعتی 1- این طرح ازنظر استفاده از مواد رنگی تولید شده بعنوان محصول اصلی تولیدی توسط میکرواورگانیزم ها و امکان کاربرد آن در صنایع نساجی بسیار مهم می باشد-2 . پیگمان میتواند بعنوان محصول متابولیکی ثانوی در تولید پروتئین تکیاخته بدلیل سمی بودن آن مضرباشد.بنابراین اطلاعات علمی موردنظر میتواند ازنظر کنترل مواد رنگی و جلوگیری ازتولید آن به ویژه در روش‌های تولید پروتئین ازنفت واز پس‌مانده های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد-3 . مخلوط کردن مواد رنگی با غذای طیور در رنگ زرده تخم مرغ موثر می باشد،بنابراین تولیدصنعتی این نوع مواد رنگی (ازنوع کاراتونوئیدها)اهمیت خاصی در پرورش طیور دارد.
کد نوشتار : 9909